fbpx

Verwerkingsverantwoordelijke
Vitaal&jij
Transformatorhof 19
7331 XA Apeldoorn
https://www.vitaalenjij.nl
+31 6 244 588 97
ellen@vitaalenjij.nl

Persoonsgegevens die Vitaal&jij verwerkt
Vitaal&jij verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je zelf actief hebt verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Vitaal&jij verwerkt

Vitaal&jij verwerkt onderstaande bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gezondheid
 • Polisnummer/relatienummer verzekeraar


Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Vitaal&jij persoonsgegevens?

Vitaal&jij verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling(en)
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Om jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor onze service of dienstverlening
 • Jouw te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij jou af te leveren
 • Wanneer wij dit wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte


Hoe lang bewaart Vitaal&jij persoonsgegevens?

Vitaal&jij bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Alle fiscaal benodigde persoonsgegevens van (voormalige) cliënten:
  > Bewaartermijn 7 jaar > wettelijke bewaartermijn
 • Alle overige persoonsgegevens van (voormalige) cliënten
  > Bewaartermijn 7 jaar > overzichtelijk gerelateerd aan wettelijke bewaartermijn
 • Alle persoonsgegevens van personen die (nog) geen cliënt zijn
  > Bewaartermijn 1 jaar nadat personen hebben aangegeven geen cliënt te willen worden, of 7 jaar nadat ze hebben aangeven wel cliënt te willen worden > wettelijke bewaartermijn


Delen van persoonsgegevens met derden
Vitaal&jij verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld Mailchimp, Google Analytics), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vitaal&jij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vitaal&jij gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Vitaal&jij gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Je kunt jezelf afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vitaal&jij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou in ons bezit hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ellen@vitaalenjij.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),  het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op jouw verzoek.

Vitaal&jij wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe beveiligt Vitaal&jij persoonsgegevens?

Vitaal&jij neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo is de digitale omgeving van Vitaal&jij beveiligd en liggen papieren persoonsgegevens in een afgesloten kast.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ellen@vitaalenjij.nl